Jak zostac przedsiebiorca

Jak zostac przedsiebiorca

Nie ma chyba filantropem jak Nicholas Negroponte. Jest na tyle uprzejmi, aby daæ pieni¹dze i poœwiêciæ trochê czasu, aby poprawiæ jakoœæ ¿ycia dzieci z krajów rozwijaj¹cych siê. To samo w sobie jest ju¿ nadzwyczajne. Ale w u¿yciu w³asnej wiedzy i zasobów, aby stworzyæ laptopa, który zosta³ specjalnie zaprojektowany dla dzieci, teraz, ¿e jest coœ, czego nigdy nie myœla³ filantropem chcia³ nawet myœleæ.biovico.pl/pl/produkty/biolevox-complex Nicholas nie tylko myœleæ o robi, widzia³ to zrobiæ.

„Czemu?” mo¿esz zapytaæ. Nicholas ¿arliwie wierzy, ¿e dzieci s¹ nasz¹ przysz³oœci¹. Czy to nie znaczy, ¿e w piosence: „Wierzê, ¿e dzieci s¹ nasz¹ przysz³oœci¹, nauczyæ ich dobrze i niech poprowadzi.” To jest dok³adnie to, co chcia³ zrobiæ Miko³aja: jedna, nauczyæ ich dobrze, a dwa, niech poprowadzi. Wiêc gdzie jest laptop wejœæ?

Nicholas jest „cyfrowa optymist¹”, co oznacza, ¿e ??wierzy, ¿e „komputery by uczyniæ ¿ycie lepszym dla wszystkich.” W niektórych krajach, gdzie edukacja jest bardziej luksusowy ni¿ prawo, Miko³aj myœla³ o opracowanie sposobu na zapewnienie dzieciom Ÿród³a dowiedzieæ siê wszystkiego sami z ma³ym lub, w niektórych przypadkach, bez interwencji cz³owieka.

Architektura by³a jego mocn¹ stron¹, a on te¿ okaza³ siê byæ naukowcem, maj¹c wspó³za³o¿ycielem Massachusetts Institute of Technology w Media Lab. Dziêki wiedzy i zasobów, jakie ma, móg³ ³atwo stworzyæ kompletny laptop ze wszystkimi dzwonki i gwizdki, a nastêpnie sprzedaæ za tysi¹ce dolarów. Czy nie tak, jak to jest na rynku teraz? Jeœli jest to bardziej trwa³e, to musi byæ dro¿sze.

Poniewa¿ dzieci s¹ jego rynek docelowy, laptop powinien wytrzymaæ nieostro¿nego obchodzenia. Powinien wytrzymaæ upadek z jak siedem stóp i wci¹¿ byæ w stanie funkcjonowaæ. Powinna istnieæ mo¿liwoœæ wykorzystania do rekreacji na œwie¿ym powietrzu; dlatego powinien on mieæ ekran, który umo¿liwia odczyt w jasnym s³oñcu.
Wpis zawdzięczamy