Jak szlifowac jezyk obcy

Jak szlifowac jezyk obcy

Mo¿e to byæ frustruj¹ce próbuje swoj¹ mowê opóŸnione dziecko do wskazówek. Niekiedy mog¹ Ciê s³yszeæ, ale interpretuj¹ to, co pan powiedzia³. Inne czasy mog¹ zapomnieæ o tym co powiedziano im, ani martwiæ siê, ¿e mo¿e nie pamiêta, wiêc mog¹ one prosiæ w kó³ko powtarzaæ kierunki dano. A czasem nie wydaje siê, aby us³yszeæ Ciê w ogóle .

Dzieci, które maj¹ opóŸnienia jêzykowe maj¹ do czynienia z kilkoma s³aboœci, które mog¹ wyra¿aæ Poni¿sze wskazówki dla nich trudne. Jednak¿e, jeœli siê z poni¿szymi wskazówkami, mo¿na pomóc dziecku wskazówek dok³adniej:

1. Mów jasno i prosto. Prowadzenie domu z dzieæmi mo¿e byæ trochê nerwowe. Czasem w poœpiechu, aby dostaæ rzeczy zrobiæ, rodzice rzucaj¹ kierunkach na ramieniu, poniewa¿ s¹ one pozostawiaj¹c lub wprowadzaj¹c pokój, albo w œrodku innej dzia³alnoœci. Robi to z opóŸnieniem mowy dziecka jest najpewniejszy sposób, aby zapewniæ dziecku nie bêdzie po drodze.

Twoje dziecko prawdopodobnie ma s³ab¹ s³ownictwo i s³uchowe problemy przetwórcze. WyobraŸ sobie, ¿e ktoœ próbowa³ daje instrukcje do ³azienki w œrodku Grand Central Station. Teraz wyobraŸ sobie, ¿e ta osoba mówi³a po angielsku, ale z silnym obcym akcentem. Jest to poziom trudnoœci dziecka z opóŸnieniem jêzyka czêsto napotyka. Najpierw musz¹ skupiæ siê na zapoznaniu siê dok³adnie to, co powiedzia³, a potem trzeba t³umaczyæ, ¿e aby uzyskaæ zamierzone znaczenie.

Mówi¹c jasno i prosto pozwala im na ominiêcie drugi krok i przejœæ od razu do dzia³ania, które chcesz im zrobiæ.

2. Spójrz dziecku w oczy, kiedy mówisz do nich. Dzieci, które maj¹ s³abe umiejêtnoœci s³uchowe maj¹ czêsto silne umiejêtnoœci wzrokowe. Chocia¿ jest dobrodziejstwem na wiele sposobów, oznacza to równie¿ s¹ ³atwo siê rozprasza visually.Your dziecko bêdzie bardziej prawdopodobne, aby zwróciæ uwagê na to, co mówisz, jeœli ona ma jakiœ cel wizualnej, aby wprowadziæ na – mianowicie oczu.

Wpis zawdzięczamy http://8nsh-wezopsuj.pl/