Ceny mieszkan

Ceny mieszkan

„Energia, reaktywnoœæ i animacji, które promieniuj¹, kiedy mamy przyjemnoœæ jest stosunkowo p³aska w porównaniu do naszych werbalnej i niewerbalnej reakcji na zachowania, które powoduj¹ nam niezadowolenie, frustracjê lub gniew.”

W jaki sposób mo¿emy zmieniæ ten stan rzeczy?

1. Odmówiæ staæ siê zbyt zdenerwowany. Jeœli jest konsekwencj¹ maj¹ byæ stosowane, stosuje siê go, a nastêpnie fizycznie usun¹æ siebie z tej sytuacji, jeœli mo¿esz. Dzieci nie lubi¹ konsekwencje. Jeœli obijaæ, po prostu mo¿e przejœæ przez ich ca³ego skryptu nieszczêœcia.

2. Opracuj wszystkie konsekwencje z góry, i zapisaæ je w dó³. Omów z dzieckiem, co by³oby rozs¹dne konsekwencje dla zapomnianych zadañ lub nieodpowiednich zachowañ. Kiedy nie s¹ w nastroju obronnej lub „na miejscu”, wielu m³odych ludzi bêdzie pochodziæ z doskona³ymi skutkami, jak zastanowiæ siê, co by³oby rozs¹dne i sprawiedliwe dla danej sytuacji. (S¹ to tak zwane „wzbudzi³” konsekwencje. Jeœli dziecko pomaga z konsekwencjami, ¿e bêdzie mniej prawdopodobne, aby powiedzieæ, ¿e s¹ nieuczciwe, jeœli póŸniej trzeba je zastosowaæ.) Wpisz to wszystko siê internetowa rejestracja pacjentów online na komputerze (jeszcze lepiej, niech ch³opak to zrobiæ). PrzejdŸ przez ni¹ ponownie z nimi i daæ im kopiê podpisanego dokumentu. PóŸniej, zamiast opowiadaæ im konsekwencje dla zachowañ, produkuj¹ listê, i poprosiæ ich, aby przeczytaæ go dla Ciebie. Jest coœ o dziecko lub nastolatek stwierdzaj¹ce konsekwencjê w ich w³asnym g³osem, który zajmuje du¿o walki z sytuacji.

3. Zajmij siê dzieckiem, gdy nie ma go w k³opoty. Mimo to sprawia, ¿e ??wiele sensu na powierzchni, w którym ¿yjemy, ruchliwe zabieganym œwiecie. Kiedy nasze dzieci tworzyæ problemy, musimy zaj¹æ siê nim, ale to ³atwo pozwoliæ relacje œlizgaæ gdy nie ma zagro¿enia. Zobowi¹zaæ siê po prostu byæ z m³odoœci przez kilka chwil na bie¿¹co.Obecnoœæ fizycznego rodziców, zw³aszcza w te kilka chwil, zanim ich dziecko idzie spaæ, to potê¿ne i pozytywne rzeczy.

4. Rozwa¿ sposoby zapewnienia dodatkowego wzmocnienia pozycji. Dla niektórych dzieci, doroœli coraz pracowa³ a¿ do pe³nego piana odwo³añ do nich, poniewa¿ czuj¹, ¿e to jedyny sposób maj¹ ¿adnej w³adzy w ogóle. Prosty sposób, aby zwiêkszyæ umocowanie jest oferowanie wiêcej mo¿liwoœci, w miarê potrzeby. Przypisuj¹c pracach, na przyk³ad, daæ im piêæ zadañ i wyjaœniæ mog¹ daæ dwa z nich z powrotem do Ciebie, jeœli robi¹ trzy z nich przez pewien czas.

5. Naucz siê ¿yæ spokojnie w niedoskona³ym œwiecie. To jeden z pewnoœci¹ odnosi siê do ka¿dego z nas. Muszê pracowaæ na nim na co dzieñ. ###

Wpis zawdzięczamy