Umiejetnosci miekkie – jak je rozwijac

Umiejetnosci miekkie - jak je rozwijac

Zbuduj swoje umiejêtnoœci miêkkich Dla kariery i sukcesu Job Hunting

Wszyscy pracowali z lub osób, które wiedz¹, chocia¿ specjaliœci w wielu technicznych aspektów ich kariery, ich umiejêtnoœci miêkkie nie dotrzymaj¹ kroku ich osi¹gniêæ technicznych.

Dziêki umiejêtnoœci miêkkich mówimy o komunikacji zarówno w mowie i piœmie, pracy zespo³owej, zarz¹dzania czasem, umiejêtnoœci przywódczych i po prostu ogólnej likeability. Co wiêcej, te cechy i zachowania s¹ starannie uwa¿ane przez wielu pracodawców w procesie rekrutacji.

Wiele mo¿e mieæ wszystkie wykszta³cenie wymagane do kariery, ale maj¹ problemy z uzyskaniem wraz z innymi, maj¹ pomys³y, które donik¹d, poniewa¿ maj¹ trudnoœci z ich sprzeda¿y, s¹ one póŸno siê prace krytyczne zrobione, ich kariera pójdzie nigdzie, a jeœli z pracy mo¿e mieæ wyd³u¿ony okres miêdzy zadaniami.

Z wielu wykwalifikowanych osób konkuruj¹cych o ograniczonych ofert pracy, jak pokazaæ swoje umiejêtnoœci miêkkich jest krytyczna dla powodzenia Poszukiwanie pracy i mobilnoœci zawodowej.

Podejmuj¹ wa¿ne pierwsze wra¿enie

Wszystko zaczyna siê od pierwszego wra¿enia. Twoja pierwsza okazja, aby zaprezentowaæ siê to za poœrednictwem listu motywacyjnego i CV. Jak te dokumenty pokazuj¹ jesteœ specjalistom w tej dziedzinie umiejêtnoœci miêkkich przejœæ a¿ w uzyskaniu pierwszego wywiadu i mo¿liwoœci w tworzeniu korzystnego wra¿enia drug¹ szanse.

Twoim zadaniem jest przedstawiæ sobie, ¿e masz po¿¹dany miêkki zestaw umiejêtnoœci w was kontaktów z potencjalnym pracodawc¹.

Szeœæ wskazówek, aby pokazaæ swoje umiejêtnoœci miêkkich

Oto szeœæ wskazówek, które pomog¹ Ci unikn¹æ ciebie pracy materia³y myœliwskie spadaj¹ce na dole stosu.

1. Ka¿dy list motywacyjny i z³o¿enie CV powinny byæ indywidualnie zaprojektowane i opracowane, aby zaspokoiæ potrzeby pracodawcy.
Wpis zawdzięczamy