Szukanie mieszkania a praca

Szukanie mieszkania a praca

Czy zosta³eœ poproszony przez specjalnych pracowników oœwiaty o podpisanie formularza zgody na ich wydawanie dokumentacji medycznej Twojego dziecka? Czy mówiono, ¿e dziecko z autyzmem lub zaburzenia emocjonalne nie mog¹ wróciæ do szko³y, chyba ¿e podpisaæ formularz zgody lekarza? Ten artyku³ omówi, czy rodzice musz¹ podpisaæ zgodê na uwolnienie rejestrów medycznych, personelu szkolnego.

Do osób niepe³nosprawnych Education Act (IDEA) milczy w sprawie obowi¹zku rodziców do podpisania zgody na zwolnienie dokumentacji medycznej. Ale tylko dlatego, IDEA jest cichy, nie znaczy, ¿e maj¹ specjalne pracowników oœwiaty prawo ¿¹daæ wydania dokumentacji medycznej. Rejestry medyczne s¹ traktowane jako prywatne, a personel szko³y nie maj¹ ¿adnego prawa do tych zapisów, chyba ¿e dasz im œwiadomej zgody.

Wielu rodziców z ufnoœci¹ wydana dokumentacji medycznej, tylko do pracowników szko³y, korzystaæ z tych zapisów wobec nich lub ich dziecka. Pamiêtaj, ¿e niektórzy lekarze i pielêgniarki nie mo¿e zrozumieæ kszta³cenia specjalnego, a mo¿e mówiæ rzeczy, które mog¹ byæ mylnie interpretowane przez urzêdników szkolnych.

Na przyk³ad: 16-letni m³ody cz³owiek z Traumatic Brain Injury (TBI) jest w izbie, ze wzglêdu na trudnoœci w zachowaniu (wiele dzieci z TBI, ze tam urazów mózgu maj¹ wybuchy zachowañ). On jest przes³uchiwany w izbie przyjêæ przez lekarza, ¿e ??nie jest dobrze wyszkolony u osób z TBI. M³ody cz³owiek mówi mu, ¿e jest w szpitalu, bo przyniós³ broñ do szko³y. Lekarz, który ju¿ rozmawia³ z matk¹ m³odego mê¿czyzny, wie, ¿e nie jest to prawd¹. Jednak lekarz wci¹¿ w³¹czone niniejszego oœwiadczenia, w dokumentacji medycznej wizyty destylator do bimbru w szpitalu.

Okrêg szkolny poprosi³ matkê, by podpisaæ formularz zwolnienia lekarskie koc, co zrobi³a. (Matka nie rozumie, ¿e mia³a prawo do odmowy).
Wpis zawdzięczamy