Rozmowa kwalifikacyjna – porady

Rozmowa kwalifikacyjna - porady

W poszukiwaniu nowej pracy lub kariery jest jedn¹ z najwa¿niejszych rzeczy, które mog¹ mieæ do zrobienia w swoim ¿yciu od czasu do czasu. Niezale¿nie od tego czy chc¹ rozpocz¹æ karierê, szukaj¹c postêpy w swojej karierze, lub po prostu szczêœliwy zrobiæ coœ niezbyt wymagaj¹cych w trakcie uzyskiwania dochodów, to ma du¿e znaczenie. Bez pracy nie masz Ÿród³o dochodu; w koñcu twoja samoocena cierpi tak samo jak swój styl ¿ycia.

Jest uznanym faktem, ¿e rynek pracy jest chyba w najgorszym stanie, ¿e mo¿e byæ z punktu poszukuj¹cy pracy widzenia. Z³e warunki ekonomiczne, nie tylko w USA, ale na ca³ym œwiecie, zmusi³y wiele firm do zamkniêcia, a wiele osób straci³o pracê. Powoduje to, ¿e rywalizacja o ka¿dy wakat jest ostra. W celu zapewnienia sobie najlepsz¹ szansê zabezpieczenia pozycji jesteœ prowadz¹cemu, trzeba siê wyró¿niaæ z t³umu innych wnioskodawców.

Punktem wyjœcia jest Twój ¿yciorys (CV). Oprócz prowadzenia odpowiednie szczegó³y, CV nale¿y wymieniæ swoj¹ edukacjê (w tym uczelni i uczelni), wszelkie kwalifikacje zdobyte, a tak¿e inne istotne doœwiadczenie zawodowe. Twoje CV musi równie¿ wymieniæ swoje szczególne osi¹gniêcia, poniewa¿ jest to pierwszy dokument, który wprowadzi Ciê do potencjalnego pracodawcy. St¹d wszystko, co mo¿e odró¿niæ ciê z t³umu, nic pozytywnego, które sprawia, ¿e ??wyró¿nia siê, musi byæ w³¹czone.

Jednak jedna rzecz, nale¿y unikaæ jest pokusa, by k³amaæ. To mo¿e byæ bardzo kusz¹ce, aby spróbowaæ i „big siê w górê”, aby siê wydawaæ nieco bardziej atrakcyjne ni¿ naprawdê jesteœ. Podczas gdy wszyscy robimy to do pewnego stopnia, trzeba zaakcentowaæ pozytywne i negatywne pomin¹æ niczego bez uciekania siê do k³amstw.

Le¿¹ce jest k³opotliwe, z kilku powodów. Choæ moralnie i etycznie, ¿e jest Ÿle, mo¿e równie¿ zwa¿yæ na g³owie i dent zaufanie.
Wpis zawdzięczamy