Praca w kosciele – dla kogo

Praca w kosciele - dla kogo Zapytaj o bud¿ecie na imprezach Duszpasterstwa M³odzie¿y i wysiêgu. Jeœli przyj¹æ stanowisko ministerstwa, ale nie maj¹ bud¿etu Duszpasterstwa M³odzie¿y, masz zamiar spêdzaæ du¿o czasu fundraisingu próbuj¹c wymyœliæ pieniêdzy, aby zrobiæ to, co chcesz robiæ w duszpasterstwie m³odzie¿y.

3. Jaki jest stan duszpasterstwa m³odzie¿y teraz?subtex

Trzeba mieæ pomys³, gdzie ministerstwo m³odzie¿y jest dzisiaj. Czy rozpoczynaj¹c now¹ s³u¿bê lub jest ministerstwo ju¿ ustalone? Co siê sta³o z wczeœniejszego dyrektora m³odzie¿y? Statystyki pokazuj¹, ¿e wiêkszoœæ ministrów m³odzie¿ zatrzymaæ siê tylko przez kilka lat, wiêc jest prawdopodobne, ¿e nie bêdzie pierwszym dyrektorem m³odzie¿y w koœciele. Praca pastorem m³odzie¿owym s¹ zawsze dostêpne, jak zmieniæ wiêkszoœæ pozycji r¹k co kilka lat.

4. Jakie bêd¹ moje obowi¹zki obejmuj¹?

Jest to niezwykle istotne pytanie, zanim pojawi siê zatrudni³! Czy jesteœ odpowiedzialny za jedyne grupy m³odzie¿owej, czy mo¿e powinien udaæ siê pos³udze i m³odych doros³ych pos³ugê dla dzieci te¿? Nie nale¿y zak³adaæ, ¿e obowi¹zki bêd¹ takie same, jak by³y w ostatnim koœciele Ci udzia³. Obowi¹zki w pracy pastorem m³odzie¿owym bardzo ró¿ni¹ siê miêdzy ró¿nymi koœcio³ami i wyznaniami.

5. Ile organ trzeba bêdzie podejmowaæ decyzje dotycz¹ce duszpasterstwa m³odzie¿y?

Bêdziesz musia³ dostaæ wszystko zatwierdzony przez pastora, czy bêdziesz mieæ woln¹ rêkê, aby wiêkszoœæ swoich decyzji na w³asn¹ rêkê? Musisz wiedzieæ, ile trzeba bêdzie elastycznoœæ ca³ego duszpasterstwa m³odzie¿y w koœciele. Niektóre zadania pastor m³odzie¿y daje du¿¹ elastycznoœæ w swoich decyzjach, ale inni wy¿si pastorzy chc¹ byæ bardziej zaanga¿owani w duszpasterstwo m³odzie¿y.

Oto piêæ najwa¿niejszych pytañ, które nale¿y zadaæ, jak jesteœ rozmowy o pracê pastorem m³odzie¿owym. Jeœli Koœció³ jest myœlenie o co ci ofertê, upewnij siê, ¿e nabo¿eñstwo tam przed zaakceptowaniem oferty staæ siê pasterzem m³odzie¿y.Przede wszystkim, spêdziæ czas na modlitwie z Panem przed akceptowaæ ¿adnych ofert pracy!

SprawdŸ wszystkie z tych prac pastorem m³odzie¿owym!

Mo¿na wynaj¹æ na inne zadania kult pastor tutaj!

Wpis zawdzięczamy http://www.kia-krakow.pl/