Jak znalezc prace jako kosmetyczka

Jak znalezc prace jako kosmetyczka

Dobrze ugruntowana praktyka prywatna mo¿na wszêdzie ³atwo brutto ze $ 130-400,000 zale¿noœci od harmonogramu op³at i wielkoœci pacjenta. Oczywiœcie, to zajmie trochê czasu, aby uderzyæ ten poziom sukcesu w prywatnej praktyki, ale to jest ca³kowicie dostêpna … jeœli nauczysz rozwoju biznesu i marketingu.

Kiedy próbuje dowiedzieæ siê, czy wynagrodzenie jest warta twojego czasu, warto jest rozbicie go na kilka sposobów:

1. Kwota zarobione na pacjento Jeœli wzi¹æ mój powy¿szy przyk³ad, zobaczysz, ¿e robi³em oko³o $ 8-10 dla ka¿dego leczenia pacjentów, poniewa¿ widzia³am 3-4 pacjentów na godzinê i co 30 $ za godzinê. W mojej prywatnej praktyki, robiê 75 $ na pacjenta i zobaczyæ tak¹ sam¹ kwotê za godzinê. Robisz matematyki. Szalony ró¿nica, prawda?

2. Kwotê za godzinna Jeœli jesteœ na $ 40,000 rocznej pensji i pracujesz 40 godzin tygodniowo, 50 tygodni od roku robicie 20 $ za godzinê. Hej, czy to dzia³a dla Ciebie, nie ma problemu! Ale wiem, ¿e wiele acupuncturists-, jeœli s¹ one naprawdê szczery z themselves- poczuæ siê jak s¹ one warte o wiele wiêcej ni¿ to. Po tym wszystkim, recepcjonistka w biurze jest bardzo prawdopodobne, co blisko tego, co jesteœ w tej sytuacji … bez przechodzenia przez 3-5 lat szko³y i dostania siê ewentualnie tysiêcy dolarów d³ugu.

Wiem, ¿e informacje tu dzielê siê czepiam siê na pu³apkach typowej pracy akupunktury. Chcê tylko, aby upewniæ siê, idziesz do tego na w³asne oczy szeroko otwarte.

Teraz istniej¹ mo¿liwoœci tam. Wiem, ¿e 2 z moich klientów coachingu Aktualnie poszukujemy do wniesienia akupunktury i ¿e ka¿dy lekarz bêdzie szczêœcie pracowaæ z tymi ludŸmi. Za³ó¿my pokrycie szybk¹ listê czynników, które go do dobra okazja pracuj¹ dla akupunktury:

– potencja³, aby byæ prowadzony przez kogoœ, kto ma doœwiadczenie i successful- To jest naprawdê bezcenne dla sukcesu jako lekarz.
Wpis zawdzięczamy