Jakie korepetycje dla dziecka

Jakie korepetycje dla dziecka

Powiadom rodziców zawiera³ ciekawe dotycz¹:

Czasami wierzê, mój syn rzeczywiœcie przys³uguj¹ wszystkie negatywne jego buntownicze i wyzywaj¹ce zachowanie sprowadza na niego. Czy to mo¿e ewentualnie byæ przypadek? Czy dziecko naprawdê „cieszyæ” bycia stale w tarapatach? Jeœli tak, to co mogê zrobiæ?

Krótka odpowiedŸ brzmi: „Oczywiœcie!” Podobnie jak wiele aspektów zachowania, jednak istniej¹ g³êbsze kwestie, które graj¹ w to, co siê dzieje.

Ssanie Zawieœ

Jednym wielkim problemem jest zasilanie i sterowanie m³odzikiem jak twój syn prze¿ywa, kiedy mo¿e on kontrolowaæ emocje i zachowania doros³ych. Na pocz¹tku w mojej praktyce, mia³em m³odego pacjenta, który mia³ ojca za gard³o (mówi¹c w przenoœni, oczywiœcie). Móg³ zrobiæ wiele rzeczy zdarzyæ, œciskaj¹c w tej ³adowni. Niestety, tata gra³ w prawo w grze syna. Wszystko ch³opiec musia³ zrobiæ, to zapomnieæ chore, na przyk³ad, i tata pójdzie do tyrady.

Wystarczy wyobraziæ sobie ten obraz. Wszystko ch³opiec musia³ zrobiæ, to zaniedbanie wynoszenie œmieci i dosta³ siê na najwy¿szym poziomie pod³ogi show, a on wiedzia³, ¿e tak siê sta³o, i mo¿e siê zdarzyæ w ka¿dej chwili chcia³. Mimo, ¿e ch³opiec nie lubi³ ciê¿ko krawêdzi gniewu taty (graniczy z konsekwencjami nadu¿ywania), czêœæ z nim upodoba³ w³adzy i kontroli mia³ ponad starca.

Twoja sytuacja chyba nie jest tak powa¿ny jak na przyk³ad ja w³aœnie wspóln¹, ale jestem przekonany, ¿e reakcja doros³ego do opozycyjnej, wyzywaj¹ce i zachowania niezgodnego ma wiele wspólnego z tymi zachowaniami znowu i znowu dzieje. To nie jest ten rodzaj wyp³at mo¿na wyci¹gn¹æ rêkê i dotkn¹æ, ale jest to potê¿ny, niematerialne wyp³at ¿e dziecko mo¿e rozwijaæ siê preferowaæ. Czemu? Howard Glasser i Jennifer Easley powiedzieæ dobrze w swojej ksi¹¿ce, przekszta³caj¹c Trudne dziecko:

Wpis zawdzięczamy