Jak zostac ksiegowa

Jak zostac ksiegowa

wywiady rachunkowoœci s¹ jednym z najbardziej krytycznych wywiadów na œwiecie, po prostu ze wzglêdu na przyczyny, ¿e jak lekarz, ksiêgowy wie wszystko o klienta. Wiele trudnych pytañ s¹ zadawane w wywiadach rachunkowoœci. Trzeba przygotowaæ siê dobrze, jeœli szukasz, aby przejœæ do rozmowy rachunkowoœci. Pytania bêd¹ siê ró¿niæ w zale¿noœci od poziomu stanowiska ksiêgowego. Dostaniesz ró¿norodnych pytañ.

Tak wiêc, jeœli szukasz pojawiaæ na rozmowie kwalifikacyjnej rachunkowoœci nastêpnie Poni¿ej kilka pytañ do wywiadu próbki i ich odpowiednich odpowiedzi, które mog¹ naprawdê pomóc du¿o:

1. Dlaczego chcesz byæ ksiêgowego?

Mo¿na powiedzieæ, ¿e rachunkowoœæ oferuje szanowanego kwalifikacje zawodowe, które mog¹ prowadziæ do szerokiej gamy mo¿liwoœci w biznesie. Jest to szybka zmiana zawodu, s¹ wiêc szukamy osób z inicjatyw¹, którzy mog¹ zarz¹dzaæ zmianami prawid³owo.

2. Wnioski o rachunkowoœci, które s¹ Ci znane?

Dyskusji na temat wszystkich aplikacji, z którymi pracowa³am. Wystarczy skupiæ siê na jak wdro¿yæ aplikacjê i jak sprostaæ wymaganiom biznesowych. Wyœwietla siê swoj¹ wiedz¹ w ró¿nego rodzaju aplikacjach ksiêgowych, które s¹ œwiadome.

3. Jakie cechy trzeba byæ dobrym ksiêgowym?

Mam doskona³e umiejêtnoœci interpersonalne. Jestem równie¿ bardzo zdeterminowany i zdyscyplinowany. Mam zdolnoœæ do pracy w zespole i mam równie¿ silne umiejêtnoœci analityczne. Jestem bardzo dobrze w zakresie obs³ugi wszystkich rodzajów ciœnieñ roboczych.

4. Opisz dowolny proces ksiêgowania, które zosta³y opracowane?

Opisujemy Zbadaliœmy lub opracowane ¿adnych procesów pracy w ksiêgowoœci. Mo¿na nawet wspomnieæ, ¿e jak utrzymywa³ wyjœæ do pracy.

5. Co wed³ug ciebie jest najwiêkszym wyzwaniem, ¿e przemys³ rachunkowoœci jest skierowana?

Ze wzglêdu na zmieniaj¹cy siê rynek, specjaliœci rachunkowoœci musz¹ dostarczyæ wiêcej zarz¹dzania i us³ug doradczych, w dodatku do zarz¹dzania finansami. Oni po prostu musz¹ odgrywaæ wiêksz¹ rolê doradcz¹ i opracowanie bardziej z³o¿onych systemów ksiêgowych.

6. Ile faktur radzicie sobie na miesi¹c?

Wystarczy pokazaæ swoj¹ wiedzê na temat procesu weryfikacji faktury. Przejœæ przez ka¿dy krok w szczegó³ach i wymieniæ wszystkie szczegó³y wymagane. Równie¿ wyjaœniæ znaczenie ka¿dego kroku.

Poka¿ im swój profesjonalizm, odpowiadaj¹c prawid³owo i pewnie. Upewnij siê, ¿e przygotowaæ siê dobrze przed pojawiaj¹ce siê do rozmowy kwalifikacyjnej rachunkowoœci. Nie zapomnij przeczytaæ ten artyku³ raz.

Zagubiony jak szukaæ Typowe pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czytaj wiêcej o Rachunkowoœci Wywiad pytania

Wpis zawdzięczamy