Jak znalezc prace po studiach

Jako nowy studiach oznacza ju¿ zakoñczone powodzeniem rygory naukowe wymagane dla stopnia, ¿e ??upragniony licencjata. Wype³niaj¹c zajêæ w ka¿dej dyscyplinie, to znaczy, ¿e s¹ obecnie uprawnione do posiadania etat w swoim zawodzie wyboru. Jedynym problemem jest to, ¿e nie spe³niaj¹ warunek doœwiadczenia wymaganego przez firmê. Co zrobiæ teraz zadaæ sobie po cichu.

Czy bierzesz pod uwagê ca³y zakres widma o mo¿liwoœci zatrudnienia? Jeden z najwiêkszych pracodawców na œwiecie jest rz¹d Stanów Zjednoczonych, którego wymagania nie s¹ tak rygorystyczne, jak wiele firm prywatnych. To nie znaczy, ¿e nie maj¹ wykwalifikowanych pracowników pracuj¹cych w s³u¿bie pañstwowej, ale nie wygl¹daj¹ na edukacjê wiêcej ni¿ doœwiadczenie w wiêkszoœci swoich otworów. Czytaæ ka¿d¹ deskê pracy rz¹du i oka¿e siê, ¿e edukacja mo¿e byæ stosowany jako substytut doœwiadczenia. W ten sposób najlepszych i najzdolniejszych, œwie¿o po szkole mo¿e wype³niæ zadania, które wymagaj¹ œwie¿ych myœlicieli. Rz¹d przyzna edukacji w zamian za doœwiadczenie, poniewa¿ wiele z tego samego rodzaju „doœwiadczeñ”, które mia³em w szkole przet³umaczyæ ³adnie biurokratycznej œwiecie. Na przyk³ad, komunikacja mowy lub klasy, które mia³y przygotowa³o ciê do prowadzenia prezentacji do grupy osób lub wykonane ciebie i skuteczny g³oœnik w stanie wyci¹gn¹æ publicznoœæ do swojego punktu widzenia. Jest to tylko jeden z przyk³adów korzystania z edukacji do pe³nego wykorzystania.

Teraz, poniewa¿ nowi absolwenci s¹ wype³nione najbardziej aktualnych idei i teorii, w tym ciêcia krawêdzi fali nowych grads s¹ idealne dla wielu ksiêgowañ s³u¿by cywilnej. Inny wielki obszar, który jest czêsto pomijany jest Peace Corps. Jest to œwietny sposób, aby zdobyæ doœwiadczenie i kto wie? U¿ytkownik mo¿e korzystaæ z pracy dla Wuja Sama, poniewa¿ on ma wielki plan emerytalny, p³atny urlop i doskona³e korzyœci. Przynajmniej, jest to œwietny sposób, aby zdobyæ cenne doœwiadczenie, ¿e przed przejœciem do sektora prywatnego. Powodzenia!

Do nastêpnego razu,

Brian

OK, nadal obawia siê, ¿e CV nie jest wystarczaj¹co dobre. Albo jest to mo¿liwe, ¿e z gor¹czkowym harmonogram nie maj¹ czasu, aby poœwiêciæ siê komponowaniu tego niesamowity CV. Jak o programie, który bêdzie wykonaæ zadanie dla Ciebie w czasie krótszym ni¿ 30 minut? Aby uzyskaæ wiêcej informacji, prosimy odwiedziæ poni¿szy odnoœnik.

http://buildyourownresume.netne.net/

Z powa¿aniem, Brian

Wpis zawdzięczamy