Jak wybrac idealne mieszkanie

Jak wybrac idealne mieszkanie

NJ, NY, NV, WV i umieœciæ ciê¿ar dowodu zawsze w okrêgu szkolnego).

3. Je¿eli personel szkolny zrobiæ pliku z powodu procesu, tak aby mog³y wykonywaæ IEP, ¿e nie zgadza siê z (lub jeœli jesteœ gotowy do pliku, aby zatrzymaæ szko³y z wdro¿enia niezatwierdzonych IEP); dokonaæ ustaleñ zabraæ dziecko do wykwalifikowanego rzeczoznawcê do niezale¿nego ewaluacji (IEE). Pomo¿e to okreœliæ niepe³nosprawnoœci dziecka, albo co konkretnie pokrewnych oraz specjalne us³ugi edukacyjne potrzeby dziecka. Sprawozdanie z oceny mo¿na stosowaæ w odpowiednim procesie co Twój dowód, ¿e szko³y proponowanego IEP nie zapewni dziecku odpowiednie wykszta³cenie.

4. Je¿eli okrêg szkolny nie próbuje wdro¿yæ IEP, ¿e nie wierzysz dadz¹ dziecku odpowiednie wykszta³cenie, mo¿e opuœciæ okrêgu szkolnego podatne byæ zobowi¹zany do zap³aty za niepublicznej lub us³ug. IDEA 2004 pozwala rodzicom szukaæ private placement i us³ug z powodu braku wolnego odpowiedniej edukacji publicznej (FAPE); a nastêpnie domagaæ siê zwrotu. Znalezienie dziecko nie kwalifikuje siê do us³ug edukacyjnych powi¹zanych oraz specjalnych wymaga³o wiele szkó³ w ca³ym kraju, do poniesienia kosztów prywatnych us³ug dziecka i nauki.

W powy¿szym przyk³adzie, jeœli wychowawcy stwierdza, ¿e ??dziecko z autyzmem nie jest ju¿ uprawniony do specjalnych us³ug edukacyjnych, mo¿e byæ w stanie poszukiwaæ us³ug prywatnych i / lub miejsca docelowe, a nastêpnie z³o¿yæ w³aœciwy proces o zwrot kosztów prywatnych us³ug.

Jako rodzic musisz stanowczo i konsekwentnie opowiadaj¹ siê dla Twojego dziecka, dziêki czemu mo¿e on byæ gotowy do nauki po szkole i produktywnego doros³ym ¿yciu! Powodzenia!

Wpis zawdzięczamy