Jak kupic samochod

Jak kupic samochod PóŸniej, gdy specjalnych pracowników oœwiaty kopn¹³ m³odego cz³owieka ze szko³y, i chcia³, aby umieœciæ go w bardzo restrykcyjny umieszczenia mieszkaniowej, matka dowiedzia³a siê o raporcie szpitalnym. By³a w szoku i nasza strona www zaskoczony, ¿e oœwiadczenie by³o w rekordzie. Ona nigdy nie zosta³ poproszony przez lekarza, czy to oœwiadczenie by³o prawdziwe, czy nie. Ten rekord omal jej syna, jego zdolnoœæ do ¿ycia w domu, choæ nie by³ w stanie udowodniæ, ¿e nigdy nie zdarzy³o.

Po zakoñczeniu procesu due rozprawie, spyta³em matkê, co jedna rzecz, która mnie uczy³a j¹ i powiedzia³a: nie daj¹ zgody na uwolnienie dokumentacji medycznej. Yah! Nauczy³a w³aœciw¹ lekcjê!

Jeœli zostaniesz poproszony o kopie dokumentacji medycznej Twojego dziecka, zapytaj specjalnych pracowników oœwiaty, co w³adze s¹ opieraj¹c swoje prawa do dokumentacji medycznej na (nie ma ¿adnego). Równie¿ w ramach HIPPA dziecko ma prawo do zachowania swojej dokumentacji medycznej prywatne.

Jeœli istnieje specyficzny zapis, ¿e personel szkolny chc¹ i nie s¹ przeciwni, to jak nale¿y go o zwolnieniu rekord. Powiedz specjalnych pracowników oœwiaty, ¿e bêdzie o tym myœleæ, a nastêpnie uzyskaæ kopiê zapisu, ¿e s¹ zainteresowani. Gdy pojawi siê zapis przeczytaæ go od deski do deski. Jeœli uwa¿asz, ¿e p³yta zawiera istotne informacje, które mog³yby pomóc dziecku, a nie im szkodziæ, to mo¿na rozwa¿yæ daj¹c im kopiê rekordu.

W ¿adnym wypadku nie nale¿y dawaæ personelu szkolnego prawo koc dokumentacji medycznej. Moim zdaniem, pewne szczególne pracowników oœwiaty poprosiæ o tych rejestrów medycznych, poniewa¿ szukasz informacji u¿ywaæ wobec dziecka lub rodziców.

Poprzez zrozumienie wydanie dokumentacji medycznej, bêdzie w stanie chroniæ prywatnoœæ dziecka i utrzymaæ pracowników szko³y do ??korzystania z nich przed dzieckiem. Pamiêtaj, dziecko zale¿y od Ciebie!

Wpis zawdzięczamy